Бюлетень нових надходжень літератури до фонду НТБ ДВНЗ УДХТУ за період 16.08.17 – 10.11.17р.

Суспільні науки

1
347.77(075)
І-73
Інтелектуальна власність в галузі комп’ютингу : Підручник / О. Б. Вовк, В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська, В. С. Якушев ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 317с. – (Комп’ютинг). – 160,00 грн. Кільк. прим.: 1

2
Ф3(4Укр)44я73
С69
Соціальна політика : Навчальний посібник / За ред.В.М.Пічі, Я.Б.Турчин. – 2-ге вид., випр.і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 318с. – 120.00грн.
Кільк. прим.: 1

3
С5я73
С69
Соціологія : Підручник / За ред. В.М.Пічі. – 5-те вид., випр. – Львів : Новий Світ 2000, 2016. – 296с. – 130,00 грн. Кільк. прим.: 2

4
001.891(075)
Н13
Надикто, В. Т. Основи наукових досліджень : Підручник / В. Т. Надикто. – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 268с. – 170,00грн. Кільк. прим.: 3

5
913(075)
Т58
Топчієв, О. Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики : Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон :
Олді-Плюс, 2015. – 372с. – 170,00грн. Кільк. прим.: 5

6
Ю93я73
М17
Максименко, С. Д. Загальна психологія : Навчальний посібник / С. Д. Максименко. – 3-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288с. – 25,00 грн.
Кільк. прим.: 1

7
Ч111я73
С81
Столяренко, Л. Д. Культурология : Учебное пособие / Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко, С. И. Самыгин. – М. : ИЦ МарТ, 2004. – 352с. – 25,00грн.
Кільк. прим.: 1

8
342(477)(075)
Ф33
Федоренко, В. Л. Конституційне право України : Підручник / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2016. – 616с. – 310,00грн. Кільк. прим.: 1

Економічні науки

1
330.341.1
Т30
Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції. Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати : 17-18 травня 2017року. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 274с. – 70,00грн.
Кільк. прим.: 1 (ВЧЗ. – 1)

2
330.131.7(075)
А35
Азаренкова, Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) : Навчальний посібник / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 240с. – 120,00 грн.
Кільк. прим.: 1

3
330.4
І-74
Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій : Монографія / О. І. Артеменко, Я. І. Виклюк, Б. М. Гаць
[та ін.] ; За ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334с. – (Комп’ютинг). – 180,00грн. Кільк. прим.: 1

4
65.012.23(075)
К29
Катренко, А. В. Управління ІТ-проектами. Кн.1.Стандарти, моделі та методи управління проектами : Підручник / А. В. Катренко ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 550с. – (Комп’ютинг). – 220,00 грн. Кільк. прим.: 1

5
658.8(075)
К60
Колесніков, В. П. Промисловий маркетинг в хімічній галузі : Навчальний посібник / В. П. Колесніков. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2015. – 165с. – 73,64грн.
Кільк. прим.: 2

6
330.4(075)
К65
Копич, І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : Навчальний посібник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В.І.Стефаняк.– Львів : Новий Світ-2000, 2018.– 376с.– 160,00грн.
Кільк. прим.: 1

7
330.101(075)
Л25
Ларіна, Я. С. Політична економія : Навчальний посібник / Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 504с. – 520,00грн. Кільк. прим.: 1

8
65.012.32(075)
П14
Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу : Навчальний посібник / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2016. – 338с. – 100,00грн. Кільк. прим.: 1

9
330.131.7(075)
С89
Сулим, М. Економічний ризик та методи його вимірювання : Навчальний посібник / М. Сулим, О. Пенцак, З. Можировська. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 246с. – 120.00грн.
Кільк. прим.: 1

10
339.9(075)
Т48
Ткаченко, А. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : Навчально-методичний посібник для студентів / А. М. Ткаченко, О. І. Дідченко. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 353с. – 73,64грн. Кільк. прим.: 5

Природничі науки. Прикладні науки. Технології.

1
556.18
В62
Водна рамкова директива ЄС. Основні терміни та їх визначення. EU Water Framework Directive 2000/60/ EC : Definitions of Main Terms. – К., 2006. – 240c. – 35,00грн.
Кільк. прим.: 1

2
004.942
М34
Математические методы моделирования технических и биологических систем с учетом отклонений. – Днепр : ГВУЗ УГХТУ, 2017. – 214с. – 50,00 грн.
Кільк. прим.: 2 (Книгосховище. – 1, ДБВ. – 1)

3
547.1(075)
Chernykh, V. P. Organic cnemistpy.Basic lecture course: The study guide for students of higher schools / V. P. Chernykh, L. A. Shemchuk. – Kharkiv : HUPh Original, 20011. – 440p. – 50,00 p.
Кільк. прим.: 1

4
556.18
Б12
Бабій, П. О. Річка Рось та її використання / П. О. Бабій, В. І. Вишневський, С. А. Шевчук. – К. : Інтерпрес ЛТД, 2016. – 125с. – 40,00грн.
Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

5
004(075)
Б27
Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : Навчальний посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 390с. – (Комп’ютинг). – 200,00 грн. Кільк. прим.: 1

6
621.313(075)
Е50
Електричні апарати : Підручник / В. О. Бржезицький, В. Ц. Зелінський, П. Д. Лежнюк, Рубаненко. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 602с. – ц.600,00грн.
Кільк. прим.: 3

7
519.85(075)
В25
Вдовин, М. Л. Математичне програмування: теорія та практикум : Навчальний посібник / М. Л. Вдовин, Л. Г. Данилюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 160с. – 100,00грн.
Кільк. прим.: 1

8
004.94(075)
В43
Виклюк, Я. І. Моделювання складних систем : Посібник / Я. І. Виклюк, Р. М. Камінський, В. В. Пасічник ; За заг. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 404с. – (Комп’ютинг). – 200,00грн. Кільк. прим.: 1

9
519.85(075)
Г55
Глушик, М. М. Математичне програмування : Підручник / М. М. Глушик, І. М. Копич, В. М. Сороківський. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 280с. – 140,00грн.
Кільк. прим.: 1

10
621.3(075)
Т33
Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук [та ін.] ; За ред. проф. Ю.О.Карпова. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 346с. – 400,00грн. Кільк. прим.: 3

11
621.3(075)
К26
Карпов, Ю. О. Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделювання лінійних електричних кіл : Навчальний посібник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 210с. – 250,00грн. Кільк. прим.: 1

12
519.816(075)
К29
Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та практика : Підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; За ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 447с. – (Комп’ютинг). – 220,00 грн. Кільк. прим.: 1

13
621.9.02(075)
К38
Кіжаєв, С. О. Експлуатація різального інструменту (Курс лекцій та лабораторний практикум) : Навчальний посібник / С. О. Кіжаєв, О. Ф. Саленко, О. В. Стовпник. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 260с. – 73,64грн. Кільк. прим.: 37

14
519.2(075)
Т33
Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, О. В. Кісілевич, О. С. Пенцак. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 382с. – 200,00грн. Кільк. прим.: 1

15
004.928
М34
Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови : Монографія / Ю. В. Крак, О. В. Лозинська, В. В. Пасічник [та ін.] ; За ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 318с. – (Комп’ютинг). – 190,00грн. Кільк. прим.: 1

16
620.22(075)
К82
Криль, Я. А. Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування : Навчальний посібник / Я. А. Криль, Е. С. Геворкян, Д. Л. Луцак ; За ред. проф. Криля Я.А. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 267с. – 120,00грн. Кільк. прим.: 1

17
544.18
К84
Кругляк, Ю. А. Квантовая химия. Киев 1963-1991 / Ю. А. Кругляк. – Одесса : ТЄС, 2016. – 668с. – 80,00грн. Кільк. прим.: 1 (Книгосховище. – 1)

18
519.85(075)
К95
Кучма, М. І. Математичне програмування: приклади і задачі : Навчальний посібник / М. І. Кучма. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 344с. – 150,00 грн.
Кільк. прим.: 1

19
62-83(075)
О-75
Основи електропривода : Підручник / Ю. М. Лавріненко, П. І. Савченко, О. Ю. Синявський [та ін.] ; За ред. Ю.М.Лавріненка. – К. : Ліра-К, 2017. – 524с. – 250,00грн.
Кільк. прим.: 2

20
628.4.047
Л56
Лико, Д. В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації / Д. В. Лико, М. І. Костолович, О. П. Войтович. – Херсон : Олді-Плюс, 2016. – 204с. – 140,00грн.
Кільк. прим.: 1

21
004.8(075)
Л64
Литвин, В. В. Аналіз даних та знань : Навчальний посібник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Нікольський. – Львів : Магнолія-2006, 2017. – 276с. – (Серія “Комп’ютинг”). – 140,00 грн.
Кільк. прим.: 1

22
004.89(075)
Л64
Литвин, В. В. Інтелектуальні системи : Підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; За наук. ред. В.В.Пасічника. – Львів : Новий світ-2000, 2017. – 406с. – (Комп’ютинг). – 220,00 грн. Кільк. прим.: 1

23
621.38(075)
М33
Матвієнко, М. П. Основи електроніки : Підручник / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2017. – 364с. – 195,00грн. Кільк. прим.: 2

24
621.355.8(075)
Н58
Нефедов, В. Г. Електрохімічна енергетика. Герметичні лужні акумулятори: улаштування , виробництво, розрахунки : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, Ю. В. Поліщук. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 177с. – 73,64грн. Кільк. прим.: 15

25
628.16(075)
Н58
Нефедов, В. Г. Природоохоронні хімічні технології. Процеси та апарати водопідготовки та очищення води.Ч.1 : Навчальний посібник / В. Г. Нефедов, О. В. Смирнова. – Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 307с. – 73,64грн. Кільк. прим.: 5

26
004.8(075)
Н64
Нікольський, Ю. В. Системи штучного інтелекту : Навчальний посібник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; За ред. В.В.Пасічника. – 2-ге вид., випр. та доп. – Львів :
Магнолія -2006, 2017. – 279с. – (Серія “Комп’ютинг”). – 180,00 грн.
Кільк. прим.: 1

27
519.832(075)
Р69
Романюк, В. В. Теорія антагоністичних ігор : Навчальний посібник / В. В. Романюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 294с. – (Вища освіти в Україні). – 100,00грн.
Кільк. прим.: 1

28
574(075)
О-75
Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив / Я. П. Скоробогатий, В. В. Ощаповський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 222с. – 120,00грн. Кільк. прим.: 2

29
621.3(075)
У80
Устинов, А. П. Электротехника с основами электроники / А. П. Устинов, Э. Н. Пятаков. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2014. – 252с. – 130,00грн.
Кільк. прим.: 4

30
574(075)
Е45
Екологічна хімія / Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк [та ін.] ; За ред. Федишина Б.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 516с. – 235,00грн.
Кільк. прим.: 1

31
004.43(075)
І-73
Інтелектуальний аналіз даних: Практикум / М. Т. Фісун, І. О. Кравець, П. Казмірчук [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 162с. – 160,00грн.
Кільк. прим.: 1

32
004(075)
Ф79
Форкун, Ю. В. Інформатика : Навчальний посібник / Ю. В. Форкун, Н. А. Длугунович. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 464с. – 200,00грн.
Кільк. прим.: 1

33
544(075)
Ч90
Чумак, В. Л. Фізична хімія : Підручник / В. Л. Чумак, С. В. Іванов. – К. : Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 648с. – 65,00грн. Кільк. прим.: 1

34
681.518(075)
Ш32
Шаховська, Н. Б. Проектування інформаційних систем : Навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин ; За ред. проф. В.В.Пасічника. – Львів : Магнолія-2006, 2017. – 380с. – (Комп’ютинг). – 230,00 грн.
Кільк. прим.: 1

Ознайомитись з літературою можна на «Тижні інформації», який розпочинається 20 листопада 2017 р. в читальній залі науково-технічних періодичних видань (к.350).

Запрошуємо до бібіліотеки!